Aanmelden van uw kind

Aanmelden van uw kind voor het primair onderwijs
U wilt uw kind aanmelden voor een van onze scholen:  Als uw kind zo’n 2½ jaar oud is, ontvangt u per post een uitnodiging om uw kind aan te melden op een basisschool. U kunt ook zelf een afspraak maken met een van onze basisscholen. Al onze scholen verstrekken op aanvraag informatie. Kijk bij de hoofdrubriek SCHOLEN (subrubriek ONZE SCHOLEN) voor de adresgegevens.

Belangrijk is dat u uw kind inschrijft vóór de 15e maart voorafgaande aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt. Binnen uiterlijk twee maanden bericht de directeur van de school u of uw kind ook daadwerkelijk kan worden geplaatst. Deze procedure heeft te maken met het feit dat er bij sommige scholen wachtlijsten bestaan omdat er meer kinderen worden aangemeld dan de school kan plaatsen.

arrow Bekijk het toelatingsreglement openbaar primair onderwijs.

Heeft u bericht ontvangen dat uw kind kan worden geplaatst, dan is het van harte welkom op school de dag na zijn of haar vierde verjaardag. In overleg met u kan de directeur ook een andere startdatum afspreken, bijvoorbeeld als uw kind net voor de zomervakantie naar school zou gaan. Over het algemeen draait uw kind al wat eerder mee op school voordat het vier jaar wordt: via de zogenaamde ‘gewenningsdagen’ kan het alvast enigszins vertrouwd raken met de nieuwe omgeving.

Aanmelden van uw kind voor het voortgezet onderwijs
Na groep 8 advies voortgezet onderwijs

In groep 8 krijgt uw kind een advies ten aanzien van de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs. De school baseert zich hierbij op de eigen gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de jarenlange ervaringen met het kind, de werkhouding van het kind en de contactgesprekken met de ouders. Omstreeks de maanden september/oktober ontvangt u van de basisschool het voorlopige advies. Dit is een richtlijn zodat u voorlichtingsavonden van het voortgezet onderwijs kunt bezoeken.

Procedure
Welke vorm van voortgezet onderwijs is na de basisschool voor uw kind het meest geschikt? Alle scholen in Zaanstad volgen dezelfde zorgvuldige procedure om tot een afgewogen oordeel te komen over de beste vervolgstap voor uw kind:

 • Gedurende de hele schoolperiode volgen de leerkrachten de leervorderingen van de leerling met behulp van toetsen uit de methoden en onafhankelijke toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem.
 • In groep 7 wordt bij alle leerlingen de CITO-entreetoets afgenomen. De resultaten geven de school extra inzicht in de capaciteiten van de leerling en de mogelijkheden om eventuele hiaten in de leerstof tijdig in te lopen.
 • Direct na de zomervakantie wordt in groep 8 een NIO-capaciteitenonderzoek uitgevoerd door een extern bureau.
 • In november wordt door de school de Schoolvragenlijst (SVL) afgenomen, een test op het gebied van het sociaal-emotionele gedrag.
 • In december wordt door de groepsleerkracht een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.
 • In dezelfde maand houden scholen van voortgezet onderwijs informatie-avonden voor ouders van toekomstige brugklasleerlingen.
 • In januari worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor een speciale voorlichtingsavond door alle scholen van voortgezet onderwijs in Zaanstad.
 • Ook in januari worden de CITO-toetsen voor rekenen, spelling en begrijpendlezen in de klas afgenomen door de leerkracht.
 • In de maanden januari/februari houden de scholen van voortgezet onderwijs “open avonden”. Hierop kunnen ouders en leerlingen lessen en demonstraties bijwonen in de scholen.
 • In februari/ maart wordt in een gesprek met de leerkracht de definitieve schoolkeuze bepaald. U kunt uw kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs door middel van een centraal aangeleverd formulier.

Toestemming en recht op inzage
U moet toestemming geven voor het af te nemen capaciteitenonderzoek en de overdracht van de gegevens aan het voortgezet onderwijs. Het is verplicht om deze gegevens aan de school voor voortgezet onderwijs te verstrekken bij aanmelding van uw kind. U heeft recht op inzage in de uitslagen van de diverse onderzoeken.

Informatiemomenten in groep 8

 • Najaar: u wordt in een gesprek op de hoogte gesteld van het voorlopig advies van de basisschool.
 • December: uw kind ontvangt het boekje “De Overstap” met informatie over het voortgezet onderwijs.
 • December: informatieve bijeenkomsten voor u en uw kind over de overstap naar het voortgezet onderwijs.
 • Januari t/m maart: open lesmiddagen op scholen voor voortgezet onderwijs.
 • Januari/februari: u wordt tijdens een gesprek op de hoogte gesteld van het definitieve advies. Bij twijfel vindt begin maart een vervolggesprek met u plaats.
 • Februari: open dagen of open avonden op het voortgezet onderwijs voor u en uw kind.
 • 15 maart: het aanmeldingsformulier (inclusief bijlagen) moet uiterlijk 15 maart op de school voor voortgezet onderwijs aanwezig zijn.

Kennismaking
In de maand voorafgaand aan de zomervakantie gaan alle aanstaande schoolverlaters alvast een ochtend naar hun toekomstige school voor voortgezet onderwijs te kennis te maken met hun nieuwe leeromgeving.

Aanmelding en inschrijving
Het voortgezet onderwijs in Zaanstad gaat in de komende jaren een sterke groei van het aantal leerlingen tegemoet. De besturen in het voortgezet onderwijs hebben, samen met de Gemeente Zaanstad, daarom afspraken gemaakt om het onderwijsaanbod beter te verdelen, de huisvesting van de scholen aan te passen en gezamenlijk de aanmelding en inschrijving van leerlingen zo goed mogelijk te organiseren. Van elke school wordt daarom per leerjaar, leerweg en/of per afdeling het maximaal aantal toe te laten leerlingen gezamenlijk vastgesteld. U kunt een 1e en een 2e voorkeur voor een school aangeven. Hoewel de VO-scholen zich optimaal zullen inzetten om leerlingen op hun voorkeur in te schrijven, kan dit niet worden gegarandeerd. Voor de meest actuele informatie over aanmelding en inschrijving verwijzen wij naar de keuzegids ‘De Overstap’ die elk jaar eind oktober verschijnt.

Overdrachtsgegevens
De overdrachtsgegevens worden op een daarvoor bestemd formulier ingevuld. Dit wordt overgedragen aan de school voor voortgezet onderwijs, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Hierbij dient het privacyreglement in acht te worden genomen.

POVO
POVO (een overleg bestaande uit collega’s van het openbaar en bijzonder primair en voortgezet onderwijs) heeft een brochure ontwikkeld die u op de basisschool kunt verkrijgen. Hierin leest u hoe in de Zaanstreek de kinderen van groep 8 en hun ouders/verzorgers  worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. Deze gang van zaken is door alle betrokken schoolbesturen vastgesteld.
 POVO presentatie
 POVO brochure