16 februari 2018

Lerarentekort niet onze schuld

Ingezonden brief Niko Persoon aan gemeenteraad

Geachte gemeenteraadsleden,

De besturen van Agora en Zaan Primair hebben kennis genomen van de bespreking van het onderwerp lerarentekort n.a.v. de door de PvdA-fractie gestelde rondvraag in het Zaanstad Beraad van 1 februari jongstleden. Bij deze reageren wij op een aantal zaken in het debat en willen wij een aantal misvattingen rechtzetten en een zekere informatieachterstand wegwerken.

Afgezien van suggesties van sommige individuele raadsleden jegens individuele schoolbesturen is ons opgevallen dat verschillende raadsleden de mening zijn toegedaan, dat de schoolbesturen de verantwoordelijkheid dragen en het algemeen bekende probleem dienen op te lossen. Daarbij werd bovendien door sommigen geopperd dat de schoolbesturen dit probleem hadden kunnen zien aankomen en al veel eerder een plan van aanpak moeten opstellen. De uitspraak van de wethouder dat wij het onderwerp niet geagendeerd hebben voor het komende bestuurlijke overleg, kan deze beeldvorming versterken. Zoals de wethouder later in het debat zei, zijn Agora en Zaan Primair nog bezig met het voorstel voor een gezamenlijk aanpak door gemeente en schoolbesturen en komt het BOOZ van 16 februari hiervoor helaas te vroeg. De door sommigen gedane suggestie dat schoolbesturen in deze de PvdA voor het karretje spannen, werpen wij verre van ons. Evenals het idee dat er geen gepensioneerden worden gevraagd voor inval bij ziekte; dat is al jaren de standaardvraag bij pensionering van onze vakbekwame leerkrachten.

De Zaanse schoolbesturen voelen en nemen nadrukkelijk als werkgevers verantwoordelijkheid voor de aanpak van het lerarentekort. Wij hebben begeleidings- en coaching trajecten voor PABO en universitaire PABO stagiaires alsmede voor startende leerkrachten. Doel hiervan is deze mensen te behouden voor ons onderwijs en de uitval dan wel uitstroom te minimaliseren.

Helaas ligt het niet in onze macht om de belangstelling voor een onderwijsbaan en de instroom in de PABO opleidingen te verhogen. In de afgelopen jaren is de jaarlijkse gediplomeerde uitstroom van de PABO’s in Nederland teruggelopen van 6.000 naar 3.000 afgestudeerde leerkrachten. De landelijk vervangingsvraag is in 2018 5.700 FTE en zwakt in de komende jaren af tot 4.800 FTE in 2023. Voor de regio Noord-Holland Zuid (exclusief Amsterdam) is de onvervulde vraag in 2018 79 FTE. Deze stijgt jaarlijks: in 2019 138 FTE onvervulde vacatures, in 2020 186 FTE, in 2021 213 FTE, in 2022 220 FTE tot in 2013 257 FTE onvervulde vacatures (bron: CentERdata, januari 2018). Hoewel er landelijk over het probleem wordt gesproken is er nog geen Deltaplan in de maak en zie we in het kabinetsakkoord in de paragraaf Onderwijs wel aandacht voor het Wilhelmus maar niet voor het lerarentekort.

De Zaanse schoolbesturen nemen hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs in de Zaanstreek zeer serieus. Maar we kunnen dit alleen waarmaken als overheden adequate randvoorwaarden helpen realiseren. Zoals middelen om concurrerende salarissen te betalen. Of een aantrekkelijk woonklimaat. Of zorg om de vorming van toekomstige inwoners. Wij hopen dat het laatstgenoemde ook de zorg van de gemeente Zaanstad is. Het probleem van het lerarentekort kunnen wij in Zaanstad niet oplossen. Wij zijn van mening dat schoolbesturen en gemeente samen actie moeten ondernemen. Niet zozeer omdat Zaanstad op achterstand raakt t.o.v. zuiderbuur Amsterdam, maar vooral omdat we de ook de nieuwe generatie Zaankanters een goede voorbereiding op deelname aan de samenleving willen geven.

Met vriendelijke groet,

mede namens Rien Spies
lid college van bestuur Agora

Niko Persoon
voorzitter college van bestuur Zaan Primair