‘Klachten over onorthodoxe straffen niet aannemelijk’

Zaandam – 19 november – In het onderzoeksrapport naar klachten van ouders bij OBS De Voorzaan wordt geconcludeerd dat er geen aanknopingspunten zijn gevonden dat de onorthodoxe straffen inderdaad hebben plaats gevonden. De onderzoeker acht het dan ook niet aannemelijk dat de gedragingen van de leerkracht, zoals door de ouders naar voren gebracht, daadwerkelijk zo zijn voorgevallen.

Dat is de belangrijkste conclusie uit een onafhankelijk onderzoeksrapport naar de klachten van ouders over een leerkracht op OBS De Voorzaan.

Het onderzoek constateert grote onvrede bij ouders over de communicatie met de leerkracht, met de school en met de gehele onderwijsinstelling. Geconcludeerd wordt dat door slechte communicatie ouders en leerkracht/school eerder tegenover elkaar staan dan naast elkaar. Volgens het onderzoek kon in die sfeer willekeurig welk incident groter worden dan nodig was. De onderzoeker kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er een situatie is ontstaan die ruimte bood voor elkaar overtreffende verhalen.

Het onderzoek heeft 3 aanbevelingen voor het schoolbestuur. Evalueer de wijze van communiceren tussen de school en de ouders van beide kanten, bepaal gezamenlijk hoe de communicatie vorm te geven en controleer dat. Schenk meer aandacht aan de school van de toekomst. Actualiseer de functieprofielen van leerkrachten en directie.

Het bestuur heeft vanmorgen met de betrokken ouders gesproken. De ouders geven aan vooral behoefte te hebben aan erkenning voor hun kind.

Het bestuur van Zaan Primair is blij dat er nu een onderzoeksrapport is. Brigit Schumacher, voorzitter college van bestuur: “Met de aanbevelingen gaan we zo snel mogelijk aan de slag. Wij betreuren dat de communicatie niet goed is geweest. Dat gaan we verbeteren en heeft nu prioriteit zodat het vertrouwen tussen ouders, leerkrachten en directie zo snel mogelijk wordt hersteld, er rust op school is en het onderwijs kan worden gegeven in een veilige leeromgeving. Daar gaan we al onze energie insteken en gaan we iedereen bij betrekken”.