5 maart 2012

Persbericht: Scholen Zaan Primair roepen Kamerleden op zich bewust te zijn van gevolgen passend onderwijs

Kwaliteit van onderwijs is niet gewaarborgd

Zaanstad, 5 maart 2012
Deze week zal in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs worden behandeld.  De wet heeft tot doel  dat voor elk kind een passende plek in het onderwijs wordt gecreëerd. Gezien het feit dat de invoering van deze wet gepaard gaat met een bezuiniging van 300 miljoen, is dit echter niet het geval. De wet zal tot gevolg hebben dat kwaliteit en expertise uit de klassen verdwijnt, de veiligheid niet gegarandeerd kan worden en meer leerlingen thuis komen te zitten. Dat vinden wij van Zaan Primair ongehoord en hebben daarom de Kamerleden opgeroepen zich bewust te zijn van de gevolgen en niet in te stemmen met dit wetsvoorstel.

Gevolgen passend onderwijs
Zaan Primair heeft deze week een oproep gedaan aan de Kamerleden om zich bewust te zijn van de gevolgen van de voorliggende wet passend onderwijs. In onze brief informeren we de Kamerleden over de directe effecten op onze basisscholen. Onze leerlingen zullen niet meer het onderwijs krijgen dat het beste bij hen past. Er zullen klassen ontstaan met grote verschillen tussen leerlingen, zowel qua zorg, als leervermogen en als benodigde structuur. Het zal voor leerlingen met een indicatie voor zware zorg zeer moeilijk zijn om in het reguliere onderwijs hun plek te vinden. Het aantal thuiszitters onder leerlingen met een beperking die nu met ondersteuning van specialisten regulier onderwijs volgen, zal exponentieel toenemen. Kortom, de gevolgen voor het kind, hun ouders, de leerkracht en de klasgenoten zijn groot.

Maar ook voor de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zullen de gevolgen groot zijn: minder leerkrachten en onderwijsassistenten, grotere groepen en minder uren voor de begeleiding. Maar ook minder tijd voor begeleiding van leerlingen die op de basisscholen extra ondersteuning nodig hebben.

Oproep
Wij hebben de Kamerleden met klem opgeroepen zich bewust te zijn van de gevolgen van de bezuinigingen op passend onderwijs en het grote verschil tussen de Haagse realiteit en de praktijk. De zwakste doelgroep wordt de dupe van deze bezuiniging en de ouders staan straks met hun rug tegen de muur. Naar onze mening zal de minister op 6 maart over de brug moeten komen.