29 mei 2018

Waar gaat het onderwijsgeld naartoe?

Wat u als ouder wilt weten over de financiën in het primair onderwijs

Het primair onderwijs – alle basisscholen in Nederland – wordt bekostigd door de overheid. In totaal is hiermee jaarlijks een bedrag van zo’n € 11 miljard gemoeid. Het primair onderwijs is met zijn 1,5 miljoen leerlingen, ruim 7000 scholen en 127.000 leraren de grootste onderwijssector.

Hoeveel geld gaat er naar uw kind?
Om te berekenen hoeveel geld er per leerling naar het primair onderwijs gaat, wordt vaak het totaalbedrag (€ 11 miljard) gedeeld door het aantal leerlingen (1,5 miljoen). Je komt dan uit op een bedrag van € 7300 per leerling. ‘Dit klopt echter niet met de werkelijkheid. Een gemiddelde reguliere basisschool ontvangt € 4900 per leerling’, verduidelijkt Niko Persoon, voorzitter van het college van bestuur van Zaan Primair. ‘Het verschil is te verklaren doordat in het totale bedrag ook ondersteuningsmiddelen voor leerlingen op speciale scholen worden meegeteld. Plus het geld voor culturele instellingen en stichtingen die projecten met basisscholen doen.’

Waar wordt het geld aan besteed?
‘Grofweg 85 procent van de inkomsten besteden wij als schoolbestuur aan personeel’, legt Niko Persoon uit. ‘Aan salaris maar ook aan opleiding en scholing, aan pensioenpremies en aan eventuele uitkeringen voor ziekte of werkloosheid. Van de overige 15 procent moeten de vaste lasten van onze schoolgebouwen worden betaald: gas water en licht, en lesmaterialen, en het onderhoud aan de schoolgebouwen.’

In Nederland liggen de uitgaven lager, terwijl leraren meer werken
‘Vergeleken met de ons omringende landen liggen in Nederland de uitgaven aan basisscholen – als percentage van het binnenlands product – 25 procent lager’, zegt Niko Persoon. ‘Daartegenover staat dat de onderwijstijd in Nederland 13 procent hoger ligt en dat leerkrachten in het
primair onderwijs 19 procent minder worden betaald. Kortom, in Nederland verdienen leraren relatief weinig terwijl zij veel uren voor de klas staan.’
relatief

In de media hoor je over grote reserves van schoolbesturen, hoe zit dat?
‘De afgelopen jaren is een beeld ontstaan dat school besturen veel geld oppotten en grote reserves hebben. Hier is echter geen sprake van. Schoolbesturen – ook Zaan Primair – hebben over de jaren heen vrijwel exact uitgegeven wat ze binnenkrijgen.’

‘Om uitgaven op de langere termijn te kunnen betalen moet een schoolbestuur, in het kader van verantwoorde bedrijfsvoering, altijd geld reserveren. Het zal bijvoorbeeld geld achter de hand moeten houden om het dak van een school te kunnen vervangen en geld in kas moeten hebben voor reguliere uitgaven en om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Hoeveel een schoolbestuur achter de hand moet houden, verschilt per bestuur. Dit hangt onder meer af van de grootte van het bestuur en de specifieke situatie.’

Wilt u meer weten over de bekostiging van het primair onderwijs?
Kijk dan eens op: poraad.nl/nieuws­achtergronden/dossier­de­centen­van­de­sector