20 maart 2014

Zaan Primair voegt administratief 2 x 2 scholen bij elkaar

Zaan Primair heeft besloten om in Krommenie de scholen De Komeet en Het Palet en in Wormerveer de scholen De Pionier en De Mei administratief bij elkaar te voegen. De reden hiervoor is de gestegen opheffingsnorm die voor de Zaanstad geldt voor de periode 2013 – 2018.

Om voor rijksbekostiging in aanmerking te komen moeten scholen een minimaal aantal leerlingen hebben dat boven de opheffingsnorm ligt (artikel 154 WPO). Onlangs is de opheffingsnorm door de rijksoverheid opnieuw vastgesteld. De opheffingsnorm voor Zaanstad in de periode 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2018 is 173 bekostigde leerlingen. Als een school op de tel-datum 1 oktober voor het derde jaar achtereenvolgende jaar minder leerlingen telt dan dit aantal, wordt de rijksbekostiging op 1 augustus van het daaropvolgend jaar ingetrokken (artikel 153, lid 3, WPO). Besturen met meerdere scholen kunnen scholen onder de opheffingsnorm in stand houden op grond van de gemiddelde schoolgrootte (artikel 157, lid 1, WPO). In Zaanstad is de norm voor de gemiddelde schoolgrootte in het najaar van 2013 door het ministerie van OCW bepaald op 289 bekostigde leerlingen.

Zaan Primair heeft tot en met het schooljaar 2013/2014 gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om vijf basisscholen met een leerlingenaantal onder de opheffingsnorm in stand te houden. Overleg met het ministerie van onderwijs begin februari leverde echter de informatie op, dat het totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2013 niet meer aan de gewijzigde norm voldoet. De gemiddelde schoolgrootte zonder ingrijpen komt uit op 272 (totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2013 = 6.533 / 24 scholen = BRIN’s). Bij een aantal van 22 BRIN nummers is de gemiddelde schoolgrootte 296. Dat betekent dat twee BRIN nummers van Zaan Primair moeten worden opgeheven. Niets doen resulteert namelijk in het stopzetten van de rijksbekostiging van vijf scholen op 1 augustus a.s.

Het College van Bestuur heeft na goedkeuring van de Raad van Toezicht het onvermijdelijke besluit genomen twee BRIN nummers (scholen) op te heffen en deze om te zetten in nevenlocaties  van twee andere scholen:

  1. De zelfstandige status van OBS De Mei te Wormerveer (BRIN 18WB) wordt opgeheven en deze schoollocatie wordt als nevenlocatie aan OBS De Pionier te Wormerveer (BRIN 18WY) toegevoegd.
  2. De zelfstandige status van OBS Het Palet te Krommenie (BRIN 18SY) wordt opgeheven en deze schoollocatie wordt als nevenlocatie aan OBS De Komeet te Krommenie (BRIN 18UC) toegevoegd.

De schoollocaties van De Mei en Het Palet blijven dus gewoon open. Het gaat dan ook in de praktijk om een administratieve maatregel. Wel zal in de nabije toekomst naar de invulling van de schoolorganisaties gekeken worden, omdat Zaan Primair uiteindelijk wel minder subsidie krijgt voor een nevenlocatie dan voor een zelfstandige school.