Leden gezocht voor oudergeleding GMR

Wat is de GMR?

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat op dit moment bij Zaan Primair uit zeven leerkrachten en zeven ouders. Zij vertegenwoordigen alle scholen van Zaan Primair en hebben inbreng m.b.t. bovenschoolse zaken. Ook kunnen MR-en punten op bovenschools gebied inbrengen bij de GMR, zodat de GMR deze op haar beurt weer met het college van bestuur kan bespreken.

Vergaderingen
De GMR vergadert acht keer per schooljaar (op maandagavond 19.30 uur) en één keer per jaar volgen alle leden een cursus om de deskundigheid op peil te houden. Twee keer per jaar vergadert de GMR een gedeelte van de vergadering met de Raad van Toezicht.

Wat komt er aan bod?
Voorbeelden van zaken die besproken worden binnen de GMR zijn: het bestuursformatieplan, het gedragsprotocol, aanstellen van college van bestuur of een regeling m.b.t. de schooltijden. Wanneer je zitting hebt in de GMR heb je de kans om op een bovenschools niveau mee te denken en te beslissen over uiteenlopende zaken die de ouders, leerkrachten en leerlingen aangaan.

Wanneer een ouder zitting neemt in de GMR krijgt hij/zij voor elke bijgewoonde vergadering een vacatievergoeding.

Linda Mantel, secretaris GMR

Aanmelden?

Mocht je interesse hebben, of wil je graag een keer aansluiten bij een vergadering, om te kijken of het iets is voor je, dan kun je je aanmelden via Linda Mantel