Schooltypen

Basisonderwijs

Het reguliere basisonderwijs is het onderwijs dat u wellicht kent uit het straatbeeld: de basisschool bij u in de buurt. In principe bezoekt ieder kind deze vorm van onderwijs. Het basisonderwijs staat voor de taak om kinderen in acht schooljaren optimale kennis, kunde en vaardigheden bij te brengen. Binnen onze stichting bieden 24 van de 28 scholen regulier basisonderwijs aan.

Doel van het beleid van het ministerie van OC&W is dat er op de reguliere basisschool zoveel mogelijk begeleiding en zorg voor leerlingen beschikbaar is. Kinderen, die ondanks een goede begeleiding op de reguliere basisschool specifieke zorg en aandacht nodig hebben, kunnen na een verwijzingsprocedure worden geplaatst op een school voor speciaal basisonderwijs. Waar mogelijk wordt echter ieder kind opgevangen op de reguliere basisschool. Om dat te bereiken werken speciale scholen voor basisonderwijs intensief samen met de reguliere basisscholen. Dit beleid heet Weer Samen Naar School (WSNS).

In sommige gevallen kunnen leerlingen op een reguliere school blijven en hoeven ze niet naar het speciaal (basis)onderwijs. De reguliere school kan dan een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maakt voor begeleiding van deze leerling: de leerlinggebonden financiering (lgf), ofwel de rugzak.

Op de pagina scholenlijst vindt u een compleet overzicht.

Speciaal onderwijs

Naast speciale scholen voor basisonderwijs, zijn er ook speciale scholen voor lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte leerlingen en leerlingen met gedragsstoornissen.

Zaan Primair heeft één school uit het zogenaamde cluster3. Dynamica is een school voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap danwel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps. Er vindt intensieve samenwerking plaats met Heliomare (Wijk aan Zee) en Odion (Purmerend).

Leerlingen kunnen tot hun twintigste jaar naar het speciaal onderwijs. Zij kunnen daar voortgezet onderwijs volgen.

 Bekijk de website van DynamicaXL.

De kernschool

De Kernschool is een Zaanse onderwijsvoorziening voor kinderen van nieuwe Nederlanders. Gedurende een jaar lang wordt kinderen met een andere taalachtergrond de basisbeginselen bijgebracht van de Nederlandse taal en andere vak- en vormingsbieden uit het basisonderwijs. Daarna stromen ze het regulier onderwijs in.

 Bekijk de website van de Kernschool

Onderwijsvormen

Het basisonderwijs staat voor de taak om kinderen in acht schooljaren optimale kennis, kunde en vaardigheden bij te brengen. De manier waarop onze scholen dat doen, verschilt per school. Een aantal van onze scholen kiest voor een bepaalde manier van lesgeven. Zij passen principes toe van bijvoorbeeld Dalton- of ontwikkelingsgericht onderwijs. Zo geeft elke school op eigen wijze gestalte aan de inhoud en de vorm van het onderwijs.

Daltononderwijs

Daltononderwijs is zo ingericht dat aandacht wordt besteed aan drie pijlers: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van de leerlingen die in grote mate eigen verantwoordelijkheden nemen voor het leerproces. Binnen Zaan Primair werkt o.b.s. Ayundo volgens deze principes.

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat ervan uit dat kinderen door deelname aan interessante, gezamenlijke activiteiten zichzelf steeds verder kunnen ontwikkelen. Kinderen maken zich kennis en vaardigheden gemakkelijker eigen wanneer zij ervaren dat wat zij leren zinvol is. Leerkrachten bieden de leerlingen daarom betekenisvolle activiteiten met een individueel ontwikkelingsperspectief. Binnen Zaan Primair werkt o.b.s. De Komeet volgens deze principes.