Integrale Kindcentra (IKC)

Alle basisscholen van Zaan Primair ontwikkelen zich tot Integrale Kindcentra die genesteld zijn in de buurt of wijk. Zaan Primair heeft deze ambitie beschreven in haar meerjarenplan 2014-2018. Een kindcentrum is voor kinderen van 0-12 jaar. Het is de hele dag open en biedt een breed pakket van onderwijs en opvang.

Partners

Het IKC geeft kinderen de kans hun schoolcarrière te doorlopen in een rijke leeromgeving waarin professionals samenwerken. We streven naar een doorgaande lijn waar duidelijke afspraken gelden. Zaan Primair werkt samen met kinderopvangpartners Babino, Freekids, TintelTuin en stichting et Nabuut. Op de website van de school kunt u zien met welke partner wordt samengewerkt en welke opvang er is.
Vormen van opvang in het IKC:

Peuterspelen
Op een aantal scholen bieden we peuterspelen aan. Bedoeld om een peuter stapsgewijs voor te bereiden op het onderwijs. Op een speelse manier ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden en worden ze gestimuleerd in hun creatieve ontwikkeling  en taalontwikkeling.
De pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties werken met dezelfde aanpak als de leerkrachten van de school. Daarover is regelmatig overleg. Na 1,5 tot 2 jaar peuterspelen maakt een kind hierdoor een goede start op de basisschool.  Als een kind 4 jaar is en naar groep 1 gaat, zorgt de kinderopvangaanbieder voor overdracht naar de leerkracht. De school weet dan al veel over het kind en sluit aan bij wat het nodig heeft.

Kinderdagopvang
Als de ruimte in en om de school het mogelijk maakt, is er kinderdagopvang. Opvang voor de allerkleinsten vanaf 0 jaar.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang kennen we op veel scholen: voorschoolse en/of naschoolse opvang. Voorschoolse opvang is er alleen bij voldoende vraag vanuit ouders. Mocht u hier belangstelling voor hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school of de kinderopvangaanbieder. Naschoolse opvang sluit aan op het lesrooster van de school.
Buitenschoolse opvang wordt geboden tijdens vakanties en op roostervrije- of studiedagen. In het IKC wordt een doorgaande lijn gerealiseerd tussen onderwijs en buitenschoolse opvang. Activiteiten van de BSO sluiten aan op thema’s van de school om die te versterken. Of juist te zorgen voor verrijking en verdieping.

Overblijven

Op elke school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. Dit noemen we de tussen-schoolse opvang (TSO). Uw kind wordt tijdens de lunch opgevangen en eet onder begeleiding. Een school kiest in overleg met de medezeggenschapsraad hoe de tussen-schoolse opvang wordt georganiseerd. Dit kan met vrijwilligers of via Babino of Kindzorg/Freekids. Zaan Primair hecht veel waarde aan goede tussen-schoolse opvang die past bij de school en IKC.