Medezeggenschap (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die handelt op basis van een medezeggenschapsreglement. De raad heeft formele bevoegdheden. De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. 

Medezeggenschapsraad

Voor elk lid geldt een zittingsperiode van drie jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De MR-en bepalen zelf de periode waarin een lid zitting heeft

De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De MR of iedere geleding apart heeft instemmings- of adviesrecht t.a.v. beleidszaken, afhankelijk van de bepalingen daaromtrent in het reglement.
In de MR-vergaderingen komen o.a. aan de orde: de personele formatie, de schoolorganisatie, de klassenorganisatie, het schoolbudget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen, enz. De raad houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. De vergaderingen zijn openbaar.

Andere raden of commissies

Naast de medezeggenschapsraad maken meer raden of commissies met ouders deel uit van het actieve schoolleven, bijvoorbeeld: de ouderraad of oudercommissie.

De school kan altijd ouders gebruiken om mee te helpen op schoolreisjes, sportdagen of andere activiteiten. Door als ouder te participeren helpt u de leerlingen en leerkrachten.