Medezeggenschap (GMR)

Wat is de GMR?

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad bestaat bij ZaanPrimair uit 7 leerkrachten en 7 ouders. Zij vertegenwoordigen alle scholen van ZaanPrimair en hebben inbreng m.b.t. bovenschoolse zaken. Ook kunnen MR-en punten op bovenschoolsgebied inbrengen bij de GMR, zodat de GMR deze op haar beurt weer met het College van Bestuur kan bespreken. Op de website van de GMR zijn de notulen van de laatste vergaderingen te zien, zodat MR-en op de hoogte kunnen blijven van wat zich binnen de GMR afspeelt.
Er wordt één keer per maand (op maandagavond 19.30 uur) vergaderd en een aantal keer per jaar volgen we met alle leden een cursus om onze deskundigheid op peil te houden.
Voorbeelden van zaken die besproken worden binnen de GMR zijn: het bestuursformatieplan (inclusief RDDF-plaatsing), het gedragsprotocol of een regeling m.b.t. de schooltijden. Wanneer je zitting hebt in de GMR heb je kans om op bovenschoolsniveau, mee te denken en te beslissen over uiteenlopende zaken, die de ouders, leerkrachten en leerlingen aangaan.

Contactgegevens: secretaris GMR f.kluyver@zaanprimair.nl

 Nieuws van de GMR

GMR-leden

Personeelsgeleding Oudergeleding
Franny Kluyver (secretaris) Paul Noom (voorzitter)
Marie-Cécile Ruwiel Jur Geelen
Linda Mantel Aytaç Tekintürk
Meghteld Schermerhoorn José Puiman
Marijke Knauff Sandra Wolthuis
Nancy Duisdecker Mitch Dalmeijer
Miranda Mulder Monique Kerkman

Algemene vergaderingen, tijdstip: 19.30 – 22.00 uur.
Vergaderingen dagelijks bestuur, tijdstip: onregelmatig.

Data GMR vergaderingen 2018-2019:

Maandag 17-09-2018
Maandag 12-11-2018
Maandag 10-12-2018 met RvT
Maandag 04-02-2019
Maandag 04-03-2019
Maandag 15-04-2019
Maandag 27-05-2019
Maandag 01-07-2019 (16.00-18.00)

De algemene vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op het bestuursbureau van Zaan Primair.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden van onze scholen. De raad bestaat uit ouder- en personeelvertegenwoordigers, samen maximaal 14 personen. De leden worden rechtstreeks gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden, maar hoeven zelf niet persé lid te zijn van een aan school verbonden medezeggenschapsraad.

De GMR heeft adviesbevoegdheid of instemmingsrecht op beleid. Dit is afhankelijk van het beleidsterrein en soms ook van de geleding die daarover een besluit neemt. Dit alles wordt geregeld in het GMR reglement.

Bij de vergaderingen kunnen vertegenwoordigers van het bestuur of leden van het bestuursteam worden uitgenodigd om voorstellen toe te lichten of nadere informatie te verstrekken.