Medezeggenschap (GMR)

Wat is de GMR?
De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad bestaat bij Zaan Primair uit 7 leerkrachten en 7 ouders. Zij vertegenwoordigen alle scholen van Zaan Primair en hebben inbreng m.b.t. bovenschoolse zaken.

Wat is de GMR?

Ook kunnen MR-en punten op bovenschoolsgebied inbrengen bij de GMR, zodat de GMR deze op haar beurt weer met het College van Bestuur kan bespreken.

Er wordt één keer per maand (op maandagavond 19.30 uur) vergaderd en een aantal keer per jaar volgen we met alle leden een cursus om onze deskundigheid op peil te houden.

De GMR heeft adviesbevoegdheid of instemmingsrecht op beleid. Dit is afhankelijk van het beleidsterrein en soms ook van de geleding die daarover een besluit neemt. 
Bij de vergaderingen kunnen vertegenwoordigers van het bestuur of leden van het bestuursteam worden uitgenodigd om voorstellen toe te lichten of nadere informatie te verstrekken.

Voorbeelden van zaken die besproken worden binnen de GMR zijn: het bestuursformatieplan (inclusief RDDF-plaatsing), het gedragsprotocol of een regeling m.b.t. de schooltijden Dit alles wordt geregeld in het GMR reglement.
Wanneer je zitting hebt in de GMR heb je kans om op bovenschools niveau, mee te denken en te beslissen over uiteenlopende zaken, die de ouders, leerkrachten en leerlingen aangaan.

Contactgegevens GMR

Franny Kluyver

Secretaris GMR

GMR-leden

Personeelsgeleding Oudergeleding
Franny Kluyver (secretaris) Paul Noom (voorzitter)
Marie-Cécile Ruwiel Kim Visser
Linda Mantel Aytaç Tekintürk
Meghteld Schermerhoorn José Puiman
Marijke Knauff Sandra Wolthuis
Nancy Duisdecker Mitch Dalmeijer
Miranda Mulder Monique Kerkman

Data GMR vergaderingen 2019-2020:

Maandag 16-09-2019

Maandag 04-11-2019 met RvT

Maandag 16-12-2019

Maandag 27-01-2020

Maandag 02-03-2020

Maandag 06-04-2020 met RvT

Maandag 18-05-2020

Maandag  22-06-2020 van 16.00 tot 18.00 uur

De algemene vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op het bestuursbureau van Zaan Primair.
Algemene vergaderingen, tijdstip: 19.30 – 22.00 uur.
Vergaderingen dagelijks bestuur, tijdstip: onregelmatig.