Medezeggenschap (GMR)

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad bestaat bij Zaan Primair uit 7 leerkrachten en 7 ouders.
Zij vertegenwoordigen alle scholen van Zaan Primair en hebben inbreng m.b.t. bovenschoolse zaken.

Wat is de GMR?

Ook kunnen MR-en punten op bovenschoolsgebied inbrengen bij de GMR, zodat de GMR deze op haar beurt weer met het College van Bestuur kan bespreken.

Er wordt één keer per maand (op maandagavond 19.30 uur) vergaderd en een aantal keer per jaar volgen we met alle leden een cursus om onze deskundigheid op peil te houden.

De GMR heeft adviesbevoegdheid of instemmingsrecht op beleid. Dit is afhankelijk van het beleidsterrein en soms ook van de geleding die daarover een besluit neemt.
Bij de vergaderingen kunnen vertegenwoordigers van het bestuur of leden van het bestuursteam worden uitgenodigd om voorstellen toe te lichten of nadere informatie te verstrekken.

Voorbeelden van zaken die besproken worden binnen de GMR zijn: het bestuursformatieplan (inclusief RDDF-plaatsing), het gedragsprotocol of een regeling m.b.t. de schooltijden Dit alles wordt geregeld in het GMR reglement.
Wanneer je zitting hebt in de GMR heb je kans om op bovenschools niveau, mee te denken en te beslissen over uiteenlopende zaken, die de ouders, leerkrachten en leerlingen aangaan.

Contactgegevens GMR

Linda Mantel

Secretaris GMR

GMR-leden

Personeelsgeleding Oudergeleding
Linda Mantel (secretaris), Dynamica NSW-SO Paul Noom (voorzitter), obs De Komeet
Linda Afink, obs De Gouw Kim Visser, obs De Jagersplas
Karin Teunizen, Dynamica NSW-SBO Nadja tromp, obs Et Buut
Nanda Louis, obs De Delta Mariam Hovens-Wapstra, obs Hannie Schaft
Britta Mantel, obs De Spiegel Aron Glas, obs Hannie Schaft
Vacature Vacature
Vacature Vacature

Data GMR vergaderingen 2023-2024:

Maandag 25-09-2023
Maandag 06-11-2023
Maandag 11-12-2023 met RvT
Maandag 29-01-2024
Maandag 11-03-2024
Maandag 15-04-2024 met RvT
Maandag 03-06-2024
Maandag 08-07-2024 van 16.00 tot 18.00 uur

De algemene vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op het bestuursbureau van Zaan Primair.
Algemene vergaderingen, tijdstip: 19.30 – 22.00 uur.
Vergaderingen dagelijks bestuur, tijdstip: onregelmatig.