Medezeggenschap (GMR)

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad bestaat bij Zaan Primair uit 7 leerkrachten en 7 ouders.
Zij vertegenwoordigen alle scholen van Zaan Primair en hebben inbreng m.b.t. bovenschoolse zaken.

Wat is de GMR?

Ook kunnen MR-en punten op bovenschoolsgebied inbrengen bij de GMR, zodat de GMR deze op haar beurt weer met het College van Bestuur kan bespreken.

Er wordt één keer per maand (op maandagavond 19.30 uur) vergaderd en een aantal keer per jaar volgen we met alle leden een cursus om onze deskundigheid op peil te houden.

De GMR heeft adviesbevoegdheid of instemmingsrecht op beleid. Dit is afhankelijk van het beleidsterrein en soms ook van de geleding die daarover een besluit neemt.
Bij de vergaderingen kunnen vertegenwoordigers van het bestuur of leden van het bestuursteam worden uitgenodigd om voorstellen toe te lichten of nadere informatie te verstrekken.

Voorbeelden van zaken die besproken worden binnen de GMR zijn: het bestuursformatieplan (inclusief RDDF-plaatsing), het gedragsprotocol of een regeling m.b.t. de schooltijden Dit alles wordt geregeld in het GMR reglement.
Wanneer je zitting hebt in de GMR heb je kans om op bovenschools niveau, mee te denken en te beslissen over uiteenlopende zaken, die de ouders, leerkrachten en leerlingen aangaan.

Contactgegevens GMR

Franny Kluyver

Secretaris GMR

GMR-leden

Personeelsgeleding Oudergeleding
Franny Kluyver (secretaris) Paul Noom (voorzitter)
Marie-Cécile Ruwiel Kim Visser
Linda Mantel Monique Appelman, De Kroosduiker
Miranda Mulder José Puiman, De Voorzaan

Karianne Wever, Hannie Schaft

Sandra Wolthuis, De Overhaal

Melissa Hoorn, Dienstencentrum

Mitch Dalmeijer, De Kroosduiker

Karin Teunizen, De Komeet

Vacature

Data GMR vergaderingen 2020-2021:

Maandag 13-09-2021
Maandag 01-11-2021 met RvT
Maandag 13-12-2021
Maandag 17-01-2022
Maandag 07-03-2022
Maandag 11-04-2022 met RvT
Maandag 16-05-2022
Maandag 27-06-2022 van 16.00 tot 18.00 uur

De algemene vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op het bestuursbureau van Zaan Primair.
Algemene vergaderingen, tijdstip: 19.30 – 22.00 uur.
Vergaderingen dagelijks bestuur, tijdstip: onregelmatig.