Begaafdheid & Plusklassen

De bovenschoolse Plusgroep is een voorziening van Zaan Primair die dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van onze scholen. 

Kinderen met begaafdheidkenmerken worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren. Kernwoorden zijn persoonlijke groei, mindset en uitdaging. In deze groepen komen leerlingen van verschillende Zaan Primair basisscholen bij elkaar om specifieke vaardigheden aan te leren en te vergroten.

Wie komt in aanmerking?

Het initiatief voor deelname aan de Plusklas wordt genomen door de basisscholen. Voor de signalering en diagnostisering wordt gebruik gemaakt van onder andere de SiDi3, methodegebonden toetsen, Cito gegevens en observaties.

De school heeft kenmerken herkend die kunnen duiden op (hoog) begaafdheid. De leerlingen die opvallen worden uitgebreid bekeken en besproken aan de hand van een stappenplan. Voordat leerlingen aangemeld worden voor de Plusklas hebben op de eigen school laten zien dat ze (executieve) vaardigheden inzetten die nodig zijn voor het maken van uitdagende lesstof naast een compact programma in de eigen klas. De leerling laat zien dat hij/zij gemotiveerd en geïnteresseerd is om nog meer uitdaging aan te gaan, maar de school kan deze niet bieden.

De zorgcoördinator van de school en de leerkracht starten in samenspraak met ouders de aanmelding voor de Plusklas en vragen een afname van een intelligentieonderzoek aan bij de Plusklascoördinator..

Er zijn twee onderzoeksperiodes en twee instroommomenten. Na de zomervakantie kunnen leerlingen vanaf groep 5 aangemeld worden. Als zij positief uit het onderzoek komen dan stromen zij in na de kerstvakantie. Na de kerstvakantie is de tweede onderzoeksperiode, zij stromen na de zomer in. De uitslag van het onderzoek is richtinggevend voor het besluit wel of niet deel te mogen nemen aan de plusklas. Hieruit komt naar voren dat de leerling in aanleg over vermogens beschikt op een (hoog tot) zeer hoog niveau. In de observaties bij dit onderzoek wordt gekeken naar interesse, wilskracht en motivatie om te leren.

Talent (aanleg) x vaardigheden x wilskracht x interesse x motivatie = succes

Per leerling wordt vooraf bekeken in welke mate de verschillende factoren zijn ontwikkeld om deel te kunnen nemen aan de Plusklas.

Hoe hoog is jouw IQ?

De Plusklassen van Zaan Primair

De Plusklas is een aanvulling op de reguliere school. Het lesprogramma is gebaseerd op de Doelen Voor Ontwikkeling (DVO). Deze doelen geven aan waar het onderwijs aan (hoog) begaafden zich op moet richten. Ze zijn verdeeld in tien leergebieden: Motivatie, samen leren, leren over leren, zelfsturing, zelfinzicht, communiceren, analytisch denken, kritisch denken, creatief denken en  ICT vaardigheden. .

In de Plusklas is er herkenning. Het is een plek waar het kind mag zijn wie het is. Waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Ze hoeven zich niet aan te passen of in te houden.

Het is ook een plek waar geleerd moet worden. Het lesprogramma van De Plusklas is zo samengesteld dat het aansluit op de leereigenschappen en onderwijsbehoefte van de hoogbegaafde leerlingen. Er wordt een beroep gedaan op vaardigheden zoals: abstract denken, flexibiliteit, effectiviteit, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, creativiteit etc. Een Plusklasdag bestaat uit diverse onderdelen: een uitdager, project, blokuur(studievaardigheden) en creatief denken.

De inhoud van deze onderdelen wordt afgewisseld, zodat er tegemoet wordt gekomen aan de verschillende interesses van de Plusklaskinderen.

In de Plusklas werken kinderen samen die op dezelfde manier denken. Hierdoor ontstaat er sociale interactie en worden er sociale vaardigheden getraind.

De Plusklas is gericht op de aanpak van een opdracht en minder gericht op het resultaat. Een moeilijke som uitrekenen kunnen hoogbegaafde kinderen namelijk wel. Belangrijker is dat ze inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Kinderen monitoren hun eigen ontwikkeling aan de hand van een logboek en een groeidocument waarin de Doelen Voor Ontwikkeling zijn uitgewerkt in Rubrics. Aan de hand van het groeidocument stellen de kinderen individuele leerdoelen op. Deze doelen zijn gericht op het proces.

In de Plusklas is de rol van de leerkracht essentieel. De leerkracht voelt aan, observeert, kijkt wat nodig is en anticipeert. De leerkracht heeft geen sturende maar een begeleidende en coachende rol.