Taken Zorgcoördinator

Wat ga je doen?

  1. Je organiseert onderzoek en speciale hulp voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en draagt zorg voor dossiervorming over deze leerlingen. Je coacht leraren en het team bij het (pedagogisch) begeleiden en leren van leerlingen en het opstellen van groeidocumenten/ ontwikkelingsperspectieven (OOP’s)
  2. Je analyseert ondersteuningsactiviteiten binnen school en je begeleidt het team bij data-analyse
  3. Je adviseert de schooldirecteur bij het ontwikkelen van het onderwijs- en ondersteuningsbeleid (o.a. SOP) in de school, het bovenschools ondersteunings-beleid en het beleid ten aanzien van de aanname van nieuwe leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Hieronder valt ook het zorg dragen voor de sociale veiligheid en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
  4. Je bent voorzitter van ondersteuningsteams en organiseert overig in- en extern overleg met betrekking tot deze leerlingen
  5. Je coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen en de daarbij behorende begeleiding en je draagt mede zorg voor toelaatbaarheidsverklaringen en activiteiten met betrekking tot schoolverlaters en de terugplaatsing van leerlingen van het SBO en SO in het basisonderwijs
  6. Je stelt jaarlijks het schoolondersteuningsplan op en vertegenwoordigt de school bij in- en extern overleg over ondersteuningsbeleid. Daarnaast lever je een bijdrage aan de evaluatie van het ondersteuningsbeleid op het niveau van de school, bovenschools en het samenwerkingsverband en aan de rapportage hiervan aan de inspectie