Werkgroep toekomstbestendig onderwijs

Wat doen we?

Er is een werkgroep “kwaliteit, stabiliteit & solidariteit” opgericht die zich focust op het anders organiseren van onderwijs. Deze werkgroep bestaat uit personeelsleden van zowel Zaan Primair als Agora en komt tweewekelijks bijeen. In de werkgroep worden criteria vastgesteld waaraan onderwijs moet voldoen, worden initiatieven ontwikkeld die kunnen leiden tot een structurele oplossing voor een personeelstekort op een school en wordt geïnventariseerd waaraan samenwerkingspartners moeten voldoen.
De werkgroep is hèt platform voor het uitwisselen van ideeën en signalen die worden opgepikt in en om de organisaties. Zo kunnen wij onze gezamenlijke aanpak steeds beter vormgeven en profileren.

De werkgroep zoekt toenadering tot besturen in regio’s waar dezelfde problematiek heerst. Door de contacten met organisaties buiten die van onszelf leren wij van de ervaring van anderen en wordt een grotere kring van gelijkgestemden gecreëerd. Deze kring oefent gezamenlijk steeds meer invloed uit op de politiek. Vanuit de werkgroep worden samenwerkingen met bijvoorbeeld de PABO’s geïnitieerd.

Na de zomervakantie van 2022 starten we op de eerste scholen met een anders georganiseerde schoolweek. De scholen voor wie dit van toepassing is, zullen het personeel, de leerlingen en de ouders hierover zo spoedig en compleet mogelijk informeren.

Praktijk:

Het beeld dat mensen bij onderwijs hebben is vaak nog: één groep leerlingen in één klas met één leraar. Om in de toekomst onderwijs te kunnen blijven organiseren moeten we denken buiten de kaders van dit jaarstofleerklassensyteem. Mogelijke manieren om dit te doen zijn o.a.:

 • Unitwerken
  – Leerkrachten en onderwijsassistenten hebben samen de verantwoordelijkheid over een grotere groep kinderen. Lesgevende taken, instructies, worden altijd door leerkracht gedaan, leraar is ook aanspreekpunt voor ouders. Onderwijsassistenten begeleiden de zelfstandige verwerking. Gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt voor flexibiliteit.
 • Vakdocenten
  – Inzetten van bijvoorbeeld een gymdocent, muzieklessen, creatief of techniek naast het onderwijsteam. Deze vakdocenten kun je integreren in het lesrooster, zodat een groepsleerkracht flexibeler ingezet kan worden, of je plant een dag(deel) met workshops, waardoor er op dat moment geen groepsleerkracht nodig is.
 • instructie-shift
  – leerkrachten specialiseren zich in een vakgebied en geven hier instructies in, verwerking gebeurt met bijvoorbeeld een onderwijsassistent.
 • Leren met digitale ondersteuning
  – Instructiesvideo’s die ondersteunen bij verwerking van lesstof.

Laatste nieuws (onderstaande punten daar in vangen/ of onderstaande vervangen door “wat doen we” en dan vanaf publicatiedatum regelmatig een update delen als “laatste nieuws”)
 

Voortgang:

 • de flyer als start van campagne.
 • schoolteams bedenken met elkaar een passende invulling voor een alternatieve schoolweek. Kwaliteit gaat hierbij niet verloren.
 • de werkgroep die zich bezighoudt met het anders organiseren van de schoolweek zorgt voor draagvlak bij personeel, ouders en andere betrokkenen.

Vervolg:

 • we werken samen met andere besturen in de regio, om te leren van elkaar en om samen te zorgen voor een vuist naar de politiek, niet ieder bestuur hoeft het wiel opnieuw uit te vinden.
 • samenwerken met PABO’s om te zorgen voor meer instroom van leerkrachten.
 • samenwerken met PABO’s om anders bevoegden te trainen zodat ze een hele klas aankunnen.
 • Webpagina up-to-date houden zodat iedereen op de hoogte is van de voortgang.
 • Teams informeren d.m.v. nieuwsbrieven.

Tijdlijn:

 • Voor de zomervakantie:
  – Binnen de beide besturen weet al het personeel dat we moeten zoeken naar andere oplossingen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden
  – Alle scholen hebben nagedacht over een alternatieve invulling van de schoolweek
  – In kaart brengen van de samenwerkingspartners
 • Schooljaar 2022/2023:
  – Waar nodig werken scholen al met een alternatieve invulling van de schoolweek
  – Werkgroep zoekt de samenwerking met andere besturen
  – Met PABO’s om tafel