Eens in de vier jaar doet de onderwijsinspectie uitgebreid onderzoek bij ieder onderwijsbestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? Binnen dit toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Vroeger legden scholen zelf rechtstreeks verantwoordelijkheid af aan de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs.

Het bestuurlijke inspectieonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gesprek met het schoolbestuur
  • Bezoeken van diverse scholen
  • Gesprek met leden van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
  • Bezoeken van een directievergadering en andere nuttige vergaderingen

Binnen dit onderzoek gaat de inspectie op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen:

  1. Heeft het bestuur voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?
  2. Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?
  1. Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en die van zijn scholen?
  2. Voldoet het financieel beheer aan de wettelijke vereisten?

Het inspectieonderzoek is gestart in februari 2020 maar moest in maart vanwege Covid-19 worden gestaakt. Na de zomervakantie heeft de inspectie haar werkzaamheden weer kunnen oppakken. In plaats van fysieke bezoeken hebben digitale interviews plaatsgevonden met de directies van de scholen.

Oordeel inspectie
Na afloop van het onderzoek heeft het bestuur de rapportage van de inspectie ontvangen met daarin het oordeel van de inspectie.
Het algemene oordeel van de inspectie was: Zaan Primair scoort op alle onderdelen (waar de inspectie naar heeft gekeken) voldoende!

De inspectie heeft beschreven wat goed gaat. Zij schrijven:
“Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en stuurt op verbeteringen. De risico’s die de inspectie heeft geconstateerd op scholen waren al onder de aandacht van het bestuur. Het bestuur zorgt voor bevoegd en bekwaam personeel en biedt leraren en directieleden voldoende mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.”

De inspectie geeft ook aan wat beter moet. Daar schrijven zij over:
“Op de scholen van speciaal onderwijs zijn de resultaten voldoende, maar ziet de inspectie een aantal punten die echt moeten worden verbeterd. Hierover heeft de inspectie afspraken gemaakt met het bestuur.”

Actiepunten
Wat gaat het bestuur van Zaan Primair nu doen?

  1. De aandachtspunten op de scholen van speciaal onderwijs moeten worden gerealiseerd. Enkele punten zijn inmiddels al geregeld.
  2. De kwaliteit van het onderwijs op alle scholen volgt het bestuur goed. De ambitie is om sneller ontwikkelingen in de resultaten van scholen te zien, zodat sneller wordt gesproken over de oorzaken en de school wordt ondersteund om een voldoende niveau te halen of te houden.

Naast dit onderzoek heeft de inspectie kort geleden één school bezocht waar zorgen zijn om de onderwijskwaliteit. Deze school heeft verscherpt toezicht van de inspectie en hier wordt momenteel gewerkt aan een verbeterplan. De inspectie komt op deze school medio maart 2021 terug voor een bezoek.

Tot slot
Natuurlijk heeft het bestuur met de inspectie gesproken over de effect van COVID-19 op de scholen, op de leerlingen, hun ouders en alle personeelsleden van de organisatie. Het bestuur heeft aangegeven dat de onderwijskwaliteit onder druk staat en de inspectie heeft veel begrip voor die situatie.

Hoe leerlingen dit jaar op de verschillende toetsen gaan scoren; wat het effect van COVID- 19 op de leerresultaten zal zijn…. We weten het geen van allen. Dit neemt niet weg dat het schoolbestuur én alle medewerkers van de organisatie, binnen hun vermogen, alles zullen blijven doen om de onderwijskwaliteit hoog te houden.

Het gehele rapport kunt van de onderwijsinspectie kunt u onder dit artikel lezen.

Het college van bestuur van Zaan Primair,

Brigit Schumacher

Ellen Voskuilen